xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

TUYENSINH
CHUYÊN MỤC
GOOGLE MAP

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, cao đẳng

Thứ ba - 05/04/2022 10:36
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG - NÔNG NGHIỆP

Số:        /QĐ-CĐCNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ
NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
      Căn cứ Quyết định số 1123/2017/QĐ - BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Nông nghiệp Quảng Bình;
      Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
      Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
      Căn cứ Thông tư 12/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
      Căn cứ Thông tư 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra;
      Xét đề nghị của trưởng phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề gồm:
A.Trình độ Cao đẳng
1. Ngành, nghề: Quản lý tài nguyên rừng;
2. Ngành, nghề: Công nghệ thông tin;
3. Ngành, nghề: Thú y;
4. Ngành, nghề: Điện Công nghiệp;
5. Ngành, nghề: Công nghệ ô tô;
6. Ngành, nghề: Kỹ thuật xây dựng;
7. Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp;
8. Ngành, nghề: Marketing.
B. Trình độ Trung cấp
1. Ngành, nghề: Quản lý tài nguyên rừng;
2. Ngành, nghề: Lâm sinh;
3. Ngành, nghề: Trồng trọt;
4. Ngành, nghề: Khuyến nông lâm;
5. Ngành, nghề: Quản lý đất đai;
6. Ngành, nghề: Chăn nuôi - Thú y;
7. Ngành, nghề: Nuôi trồng thủy sản;
8. Ngành, nghề: Điện công nghiệp và dân dụng;
9. Ngành, nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
10. Ngành, nghề: Xây dựng cầu đường;
11. Ngành, nghề: Cơ khí động lực;
12. Ngành, nghề: Công nghệ ô tô;
13. Ngành, nghề: Công nghệ hàn;
14. Ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính;
15. Ngành, nghề: Tin học ứng dụng;
16. Ngành nghề: Quản lý và bán hàng siêu thị;
17. Ngành nghề: Kế toán doanh nghiệp;
18. Ngành, nghề: Vân hành máy thi công nền;
19. Ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;
20. Ngành, nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch.
      Điều 2. Các khoa chuyên môn, phòng Đào tạo căn cứ quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình đào tào.
      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các khoa chuyên môn, phòng đào tạo, phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các bộ phận có liên quan đến việc đào tạo các ngành, nghề quy định tại  Điều 1và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi  nhận:
   
- BGH;
    - Phòng Đào tạo;
    - Các khoa, tổ Kinh tế - du lịch;
    - Lưu P.TTKT&ĐBCL, VT.   
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG - NÔNG NGHIỆP

Số:        /QĐ-CĐCNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
         
      Căn cứ Quyết định số 1123/2017/QĐ - BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Nông nghiệp Quảng Bình;
      Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
      Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
      Căn cứ Thông tư 12/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
      Căn cứ Thông tư 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, khảo thí&Đảm bảo chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp cho các ngành, nghề gồm:
  1. Ngành, nghề: Khai thác vận tải đường bộ
  2. Ngành, nghề: Nghiệp vụ nhà hàng
  3. Ngành, nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn
  4. Ngành, nghề: Hướng dẫn du lịch
  5. Ngành, nghề: Kế toán hợp tác xã
  6. Ngành, nghề: Quản trị khách sạn
(Có quy định kèm theo)
      Điều 2. Các khoa chuyên môn, phòng Đào tạo căn cứ quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, để tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình đào tào.
      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng đào tạo, phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các khoa chuyên môn, các bộ phận có liên quan đến việc đào tạo các ngành, nghề quy định tại  Điều 1và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                
- BGH;
- Các khoa, Phòng Đào tạo;
- Lưu P.TTKT&ĐBCL, VT.
  
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
CÔNG - NÔNG NGHIỆP

Số:        /QĐ-CĐCNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày      tháng      năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
       Căn cứ Quyết định số 1123/2017/QĐ - BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Nông nghiệp Quảng Bình;
      Căn cứ Thông tư 15/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 quy định về Điều lệ trường cao đẳng;
      Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
      Căn cứ Thông tư 12/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
      Căn cứ Thông tư 09/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra;
      Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí&Đảm bảo chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp cho các ngành, nghề gồm:
1.Ngành, nghề: Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành
2.Ngành, nghề: Kỹ thuật Chế biến món ăn
 (Có quy định kèm theo)
      Điều 2. Các khoa chuyên môn, phòng Đào tạo căn cứ quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình Cao đẳng, để tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình đào tào.
      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng đào tạo, phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các khoa chuyên môn, các bộ phận có liên quan đến việc đào tạo các ngành, nghề quy định tại   Điều 1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                
- BGH;
- Các khoa, Phòng Đào tạo;
- Lưu P.TTKT&ĐBCL, VT.
  
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
File đính kèm:
          
 

  Ý kiến bạn đọc

kh
LichCongTac
WEBSITE SỞ NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập132
  • Hôm nay2,442
  • Tháng hiện tại50,933
  • Tổng lượt truy cập6,172,876
xóc đĩa đổi thưởng uy tín - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140 (0979238349); Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Bản quyền thuộc về: xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️ ([email protected])


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây